Informatie

Inhoud

Openingstijden
Dagindeling
Kosten
Leeftijd
VVE
Piramide
Werkwijze
Van peuter tot kleuter
Ziekte
Hoofdluis

Openingstijden

1 Puppy’s
maandag          08.15 uur – 11.45 uur
donderdag        08.15 uur – 11.45 uur

2 Lammetjes
dinsdag             08.15 uur – 11.45 uur
vrijdag               08.15 uur – 11.45 uur


Dagindeling

Een morgen op de peuteropvang…..

De peuters worden gebracht tussen 08.15 uur en 08.45 uur. Ieder kind wordt zoveel mogelijk welkom geheten. Soms wordt er met de ouder nog een spelletje gedaan of met de leidster iets besproken en daarna wordt papa/mama uitgezwaaid.

Door middel van dagritme kaarten kunnen de peuters zien wat ze gaan doen. Eerst mogen de peuters vrijspelen en kiezen uit; puzzels, constructiemateriaal, poppenhoek, boekjes lezen, bouwhoek enz.

Daarna gaan we in de kring en kijken we d.m.v. foto’s of iedereen aanwezig is. Hierna volgt een kringgesprekje en gaan ze weer spelen en knutselen , tekenen , verven of met klei spelen. Als ze een poosje gespeeld hebben, gaan we samen opruimen.

Dan is het tijd om fruit te eten: even een rustpunt in de morgen.

Na het fruiteten gaan we bij mooi weer buiten spelen met fietsjes, tractors, auto’s, glijbaan en in de zandbak. Bij slecht weer spelen we binnen met de glijbaan en auto’s e.d…

Na het spelen gaan we weer samen opruimen.

Als het tijd is om naar huis te gaan zingen we in de kring nog een paar liedjes en gaan de peuters weer met hun ouders naar huis.

Het voordeel van een vaste dagindeling is, dat dit het kind een veilig gevoel geeft. Het weet zo precies wat er gaat gebeuren.

Kosten

De maandelijkse ouderbijdrage is inkomstenafhankelijk. Klik hier om eenvoudig de bijdrage voor uw specifieke situatie te bekijken. De ouderbijdrage is iedere maand gelijk, ook als uw kind bijvoorbeeld door ziekte of vakantie de peuteropvang niet bezoekt. Ook de zomermaanden, wanneer de peuteropvang vanwege vakantie is gesloten, dient de ouderbijdrage te worden betaald.

De ouderbijdrage wordt betaald vanaf het eerste tot en met het laatste bezoek.

Leeftijd

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Inschrijven is mogelijk vanaf 1,5 jaar.
Peuters komen vaak 2 a 3 keer per week op de peuteropvang. Het is ook mogelijk om uw peuter 1 dagdeel per week te laten komen.

VVE

VVE staat voor Voor – en Vroegschoolse Educatie.

Doelstelling van VVE is de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren, dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot.
De peuteropvang in Franeker gebruikt hiervoor het VVE programma van Cito; Piramide.
Alle peuterleidsters hebben een 2-jarige scholing gevolgd en zijn allen VVE gecertificeerd.

Piramide

VVE/Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.
Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is effectief en geschikt voor alle kinderen van 0-7 jaar. De Piramide-methode wordt begeleidt door projectboeken, thema`s, activiteiten, spelletjes en ontwikkelingsmaterialen.
Ouders worden betrokken in de educatie van hun kind en gestimuleerd om hun kinderen ook thuis te ondersteunen en begeleiden.

Werkwijze

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters bij het spelen en leren.

Piramide is opgebouwd rondom thema`s die gaan over vertrouwde dingen.

In verschillende onderzoeken is aangetoond, dat de Piramide-methode effectief is . Kinderen, die bij de peuteropvang binnenkomen met een achterstand in de ontwikkeling, op welk gebied dan ook, lopen hun achterstand in, zonder dat dit ten koste gaat van hun speelplezier.
Soms hebben kinderen even een extra zetje nodig, wat extra ondersteuning, om de overstap naar de basisschool goed te laten verlopen.

Door het volgen van VVE/Voorschoolse Educatie krijgen alle kinderen gelijke kansen op een goede start in het basisonderwijs en hun verdere schoolloopbaan.

De ouders krijgen bij ieder nieuw thema een nieuwsbrief mee naar huis, zodat zij weten wat er gebeurt op de peuteropvang en zij hier thuis eventueel verder op in kunnen spelen.
De nieuwsbrieven zijn ook na te lezen op de website.

Van peuter tot kleuter

Bij het stimuleren van een goede, evenwichtige ontwikkeling van peuters gaat het om het kweken van zelfvertrouwen, het uitdagen van de natuurlijke nieuwsgierigheid en het prikkelen van hun ondernemingslust. Dit ontwikkelen kinderen door hun spel en een rijke leeromgeving. Door het spelaanbod en de contacten met leeftijdsgenootjes, levert de peuteropvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Kinderen ontwikkelen zich continue en in een doorgaande lijn. Alle basisscholen, de peuteropvang en het consultatiebureau in de gemeente Franekeradeel zijn ervan overtuigd dat het een goede zaak is, wanneer zij gezamenlijk voor die doorgaande lijn zorg dragen.
Een instrument om de ontwikkeling van het jonge kind doorgaand te volgen, is het gebruik van een overdrachtsformulier peuteropvang/ basisschool.

Gelukkig verloopt de ontwikkeling bij het grootste deel van de kinderen probleemloos. Voor een klein deel van de kinderen geldt, dat helaas niet en juist voor hen is het belangrijk dat ze tijdig de juiste ondersteuning krijgen.
Eveneens is het voor een goede start op de basischool wenselijk dat de leerkracht op de hoogte is van de eventuele extra aandacht die het kind op de peuteropvang kreeg en/ of wat de leidster opviel in de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel/ werkgedrag, de spraak/ taalontwikkeling, de zelfredzaamheid en motorische vaardigheden. Een overdrachtsformulier kan daarbij een hulpmiddel zijn. De ouders ontvangen het overdrachtsformulier van de leidster, wanneer hun kind de peuteropvang op 4-jarige leeftijd verlaat.
De leidster zorgt ervoor dat een kopie van het formulier overhandigt wordt aan de leerkracht van de basisschool. Indien er voor de ouders en/ of leidster aanleiding is het formulier te bespreken, dan kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.
Heeft u vragen over het gebruik van een overdrachtsformulier, dan informeren de leidsters u graag.

Om een overdrachtsformulier in te kunnen vullen moet de leidster een goed beeld hebben van de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt oa door de dagelijkse observaties en iedere leidster doet dit als vanzelf; ze ziet hoe een kind zich ontwikkelt en hoe het zich gedraagt in vergelijking met andere kinderen. Om haar eigen oordeel te toetsen en/ of te bevestigen, kan de leidster een observatiemethode gebruiken. Op `t Krobbehus wordt daarvoor een observatieformulier gebruikt.
Alle peuters vanaf 3 jaar worden minstens 1 x per jaar geobserveerd met behulp van dit formulier.

Indien ouders niet willen, dat voor hun kind het overdrachtsformulier en/ of de observatiemethode wordt gebruikt, dienen ze dit kenbaar te maken bij de leidster.
In alle gevallen gaat `t Krobbehus er van uit , dat ouders geen bezwaar hebben en zullen deze instrumenten worden ingezet in het belang van een goede ondersteuning in de ontwikkeling van het kind.

Ziekte

Een ziek kind hoort niet thuis op de peuteropvang, het voelt zich daar niet prettig.
Bovendien vraagt een ziek kind rust, verzorging en aandacht, die op de peuteropvang niet in voldoende mate kan worden geboden. Daarnaast zou het de andere peuters kunnen besmetten.
Heeft uw kind koorts, moet het overgeven of heeft het diarree besluit dan om uw kind deze ochtend thuis te laten blijven. Ook als uw kind een besmettelijke ( kinder-)ziekte heeft horen wij dit graag, zodat wij eventuele maatregelen kunnen nemen.

Voor overleg en afmelding kunt u telefonisch contact opnemen met de leidsters.
Ons telefoonnummer is: 0517-383673.

Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen door onze oudercommissieleden gecontroleerd op hoofdluis.
Als er bij uw kind hoofdluis gevonden wordt, wordt dit door de leidster persoonlijk aan u gemeld.
Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert vragen wij u dit aan de leidsters te melden.
Vanzelfsprekend worden in beide gevallen de meldingen vertrouwelijk behandeld.

Om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, vragen wij u bij constatering van hoofdluis, uw kind eerst te behandelen voor het de peuteropvang bezoekt.
Hoofdluis kan iedereen overkomen, hoe goed u uw kind ook verzorgt.